top

  

top

  

top

  

top

Till Sven Wallén Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Sven Wallén MBA

Kontakta Sven

Kvalitetsutveckling

Kvalitetsutveckling • Organisationsutveckling • Verksamhetsutveckling

Kvalitetsutveckling

Kvalitetsutveckling för mig är bl.a. att effektivisera metoder, rutiner och arbetsflöden, att ifrågasätta, att förbättra, i syfte att snabba upp hantering och flöden, minska kostnader, öka servicenivån och höja kvaliteten, under och med bibehållen styrning av verksamheten. Ordning & reda hör också hemma här.

Det kan handla om att utveckla processtänkandet genom att kartlägga befintliga arbetsmetoder, procedurer och flöden för att sedan ifrågasätta dem, göra dem effektivare, att kartlägga och effektivisera resurser (t.ex. kompetenser och information) i verksamheten, och att effektivisera användandet av resurserna, och att göra utvärderingar i syfte att hitta förebilder (och etablera excellenscentra) likväl som att identifiera förbättringsområden.

Ledarskapet i organisationen behöver kanske utvecklas, en mer strukturerad målstyrning införas, kanske är det dags att närma sig kunderna och samordna med och stötta i deras processer och verksamhet.

En annan sida handlar om mjukare, mindre mekaniska delar av verksamheten, t.ex. företagets eller organisationens värden och kraften av att dessa tillämpas. Här kommer mina kunskaper och erfarenheter av coaching väl till pass.

Kanske finns det redan en pärm märkt ISO-9000 i bokhyllan? Den kan vara basen från vilken verksamhet kan utvecklas och tas till en nästa nivå, i riktning till internationellt erkända nivåer.

Ett syfte med kvalitetsutveckling är att förändra verksamhetens styrning så att verksamheten blir proaktiv och än mer högpresterande och på så sätt slipper drabbas av påtvingade förändringar, kanske till och med så att den egna verksamheten snarare leder andra till att anpassa sig och förändras.

Genom en aktiv kvalitetsutveckling etableras förändring som ett konstant, kontrollerat tillstånd, oavsett om det är under tillväxt, förvaltning eller nedskärning.

Kvalitetsutveckling är att effektivisera och vidareutveckla verksamheten på ett vettigt och kontrollerat sätt.

För mig handlar det också om att stanna kvar och se till att förändringen består. I verkligheten.

Humankapital: Kunskap, företagskultur, erfarenheter som sitter i medarbetarnas huvuden. Företaget eller organisationen har tillgång till denna under tiden medarbetaren är på plats. Utanför arbetstiden har företaget temporärt inte tillång till denna. När medarbetare lämnar företaget har företaget inte längre tillgång till denna, med mindre än att man nyanställer.

Strukturkapital: Kunskap som sitter i företagets dokumenterade sätt att utföra verksamhetens aktiviteter. Detta kan vara i form av arbets- och processbeskrivningar, procedurer, checklistor och i verktyg och hjälpmedel.


Förändringsarbete

Du står inför krav på ökad effektivitet i din verksamhet. Jag hjälper dig med analys av verksamhetens arbetssätt, identifiering av förbättringsområden, planering av förändringsarbete samt stöd för införande av förändringar.


Utveckla din ledningsgrupp

Utveckla hur du använder din ledningsgrupp, få den att arbeta både med dig och för dig.

Tillåter du dig, genom ditt sätt att vara, att bli styrd av andra? Utan att du själv är medveten om det, förstås.

Genom att utveckla hur du kommunicerar, kan du bli bättre på att förstå din omgivning och därmed bli bättre på att ge människorna nära dig det de behöver för att de skall ge dig det du vill ha.


Förändringsfrågor

När du står inför förslaget att organisera om, eller göra annan förändring, ställ följande frågor:

 • Vad vill du uppnå genom förändringen?
 • Vilka parametrar skall förbättras?
 • Varför förändra alls?
 • Hur skall du gå tillväga?
 • Är målet önskvärt?
 • Hur vet du att du nått målet?
 • Hur vet någon annan att du nått målet?

Läs även externa länkar: Mål och Förändring (öppnas i nya fönster)


Ledarskap

Hur mycket av dig tid ägnar du åt att styra och kontrollera din personal, och hur mycket ägnar du åt att undersöka din omvärld?

En ganska vanlig fördelning är 80-20, alltså 80% av din tid ägnas din personal. En sådan organisation kallas ofta reaktiv eller responsiv, dvs. du och din personal ägnar tiden till att bemöta händelser allteftersom de sker.

Vad skulle hända om fördelningen var den omvända, alltså att du spenderar maximalt 20% av din tid på din personal och huvuddelen, resterande 80%, på att bevaka vad som sker runtomkring? En sådan organisation kan kallas proaktiv eftersom du vet vad som troligtvis kommer att hända och du är förberedd på det. Det handlar förståss om att låta din personal ta ansvar för det de har som sina arbetsuppgifter.

Var finns du och din organisation?

 

 

Högpresterande

 

Proaktiva

 

Reaktiva,
Responsiva

 

 

80%

18%

2%

 


Du anlitar mig för kvalitetsutveckling därför att

 • Först och främst: Du vill effektivisera och vidareutveckla din verksamhet på ett vettigt och kontrollerat sätt.
   
 • Jag har lång (mer än femton år) erfarenhet av kvalitetsutveckling, strategiskt likväl som operationellt, i internationell och global miljö.
 • Jag är strukturerad och metodisk.
 • Jag är analytisk, ser sammanhang och samband.
 • Jag är resultatinriktad och tycker uppföljning är viktig.
 • Jag engagerar mig i genomförandet och hur det går till.
 • Jag intresserar mig för det som fungerar, och hur.
 • Jag har bra resultat, t.ex
  • Ordning-och-reda-priset från E-MBA på Handels 1998: "... och som första MBA-student genomfört ett projekt 'on time, on budget'..."
  • Verksamhetsflytt från Nynäshamn till Stockholm.
  • Utveckling och införande av metod för utvärdering av verksamhet - Tillämpades globalt mellan 1998 och 2009 på Ericsson och var efterfrågad.
  Referenser på begäran.

Till början på sidan

Webbplatsinformation, information om kakor